江西省人大公告

时间:2017-04-24 12:01:11166网络整理admin

The first meeting of the 13th People's Congress of Jiangxi Province was elected on January 28, 2018: Director Lu Xingshe Deputy Director Zhou Meng Zhu Hong Ma Zhiwu (Hui) Gong Jianhua Zheng Weiwen Feng Taolian (female) Secretary General Han Military Commissioner (in the order of surname strokes) Yu Guo, Ma Jian, Wang Qing (female), Mao Zuxun, Fang Yongzhen, Deng Hui, Zuo Heping, Zuo Jisheng, Zhu Youlin, Zhu Xi, Ren Jiangnan, Liu Yizhen, Liu Jichun, Li Guangzhen, Li Qinghua (female), Li Baomin, Li Xiaoliang, Li Jianhai, Yang Hui, Wu Zhiyun, Shen Qianfang, Song Shuxin, Zhang Zhenqiu, Chen Riwu, Chen Songyuan, Chen Hongping (female), Chen Xiaochun, Chen Deshou, Zhou Shanyin, Hu Liwen, Hu Yongxin, Yu Zirong, Rao Jianming, Yao Baoshan Tujia), Nie Daohong, Xu Li, Xu Yubo, Xu Nankai, Guo Bing, Guo Xueqin (female), Guo Jianhui, Huang Xiaohua (female), Gong Shaolin, Qi Gangjun, Peng Shidong, Fu Xiaojian (female), Fu Kegang, Fu Chun (female), Fu Shun Xin, Shu Renqing, Cai Shebao, Cai Yuanyuan (female), Liao Weilin and Wei Min are now announcing. The first meeting of the 13th People's Congress of Jiangxi Province was elected on January 28, 2018: Governor Liu Qi, Deputy Governor Mao Weiming, Sun Jusheng, Li Li, Wu Xiaojun, Wu Zhongqiong (female) Qin Yi Hu Qiang announcement. No. 3 The first meeting of the 13th People's Congress of Jiangxi Province elected Sun Xinyang as the director of the Jiangxi Provincial Supervision Committee on January 28, 2018. Announcement is now available. No. 4 The first meeting of the 13th People's Congress of Jiangxi Province elected Ge Xiaoyan (female) as the president of the Jiangxi Higher People's Court on January 28, 2018. Announcement is now available. On the 28th of January 18th, 2018, the first meeting of the 13th People's Congress of Jiangxi Province elected Tian Yunpeng as the Procurator General of the People's Procuratorate of Jiangxi Province (subject to the Procurator-General of the Supreme People's Procuratorate for approval by the Standing Committee of the National People's Congress) . Announcement is now available. Presidium of the first meeting of the 13th People's Congress of Jiangxi Province January 28,